تماس با شرکت بلندای شیراز راپل

شرکت پارس راپل بهترین در شیراز

برای انجام خدمات خود در شیراز نمیتوانید شرکتی بزرگتر و جامع تر از پارس راپل را پیدا کنید.

این شرکت با بهره گیری از بهترین نیروها میتواند تمامی خدمات شما را پوشش دهد.

به دلیل اینکه کار در ارتفاع با طناب انجام میگیرد باید شرکت اراعه دهنده خدمات دارای بیمه و تضمین کتبی باشد که فقط پارس راپل این خدمات را اراعه میدهد.

مهندس محمدی دارای قرارداد و بیمه میباشد.

مهندس برزگر

09308877798